🔍

Všeobecné nákupní podmínky

Tyto všeobecné nákupní podmínky platí pro obchodní vztahy všech společností skupiny DTZ. Tyto podmínky doplňují ustanovení objednávky nebo smlouvy, přičemž konkrétní objednávka nebo smlouva má vždy přednost.

Kupujícím je vždy společnost ze skupiny DTZ

Prodávající je dodavatel uvedený v objednávce nebo smlouvě.

Tyto všeobecné nákupní podmínky platí pro obchodní vztahy všech společností skupiny DTZ. Tyto podmínky doplňují ustanovení objednávky nebo smlouvy, přičemž konkrétní objednávka nebo smlouva má vždy přednost.

Kupujícím je vždy společnost ze skupiny DTZ

Prodávající je dodavatel uvedený v objednávce nebo smlouvě.

Pojem zboží má v rámci těchto všeobecných nákupních podmínek stejný význam jako pojem dílo tam, kde je to uplatnitelné; dle charakteru a terminologie obchodního případu.

1. Základní práva a povinnosti

Vlastnické právo k předmětu koupě a nebezpečí škody na něm přechází z prodávajícího na kupujícího převzetím zboží nebo způsobem sjednaným ve smlouvě (objednávce).

Prodávající je povinen zajistit, aby zboží pro kupujícího bylo vyráběno na vhodných zařízeních, která jsou ve vyhovujícím technickém stavu, a pracovníky s odpovídající kvalifikací pro danou činnost.

Pokud se v průběhu plnění zakázky pro kupujícího vyskytnou překážky nebo nejasnosti ovlivňující plnění zakázky pro kupujícího, je prodávající povinen ihned kontaktovat kupujícího a danou skutečnost oznámit a navrhnout způsob řešení.

Prodávající je povinen v průběhu plnění zakázky pro kupujícího zajistit dodržování legislativních požadavků na ochranu životního prostředí, zejména zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Nedodržení legislativních požadavků prodávajícím může být pro kupujícího důvodem pro odstoupení od smlouvy.

2. Jakost a množství

Není-li ve smlouvě určena jakost nebo provedení zboží, je prodávající povinen dodat zboží v jakosti a provedení podle příslušné technické normy (harmonizované), nebo v jakosti a v provedení odpovídajícím sjednanému účelu nebo účelu, k němuž se takové zboží zpravidla používá.

Dodání vyššího množství zboží za sjednanou jednotkovou cenu lze pouze s písemným souhlasem kupujícího.

3. Obal

Zboží musí být vždy řádně zabaleno, a to takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození nebo zničení. Není-li specifikováno, jakým způsobem má být zboží zabaleno, je prodávající povinen zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem obvyklým pro takové zboží v obchodním styku.

Prodávající je povinen zboží řádně označit firmou kupujícího „DTZ s.r.o.“ a adresou kupujícího sjednanou jako adresa pro doručení.

Není-li stanoven způsob nakládání s obaly, je prodávající povinen používat pro dodávané zboží přednostně vratné obaly.

Použije-li prodávající vratné obaly, není oprávněn je kupujícímu fakturovat. Prodávající je oprávněn po převzetí zboží kupujícím požadovat vrácení obalů na náklady kupujícího a požadovat zaplacení jejich nadměrného opotřebení, popř. zničení. Kupující je povinen vrátit takové obaly prodávajícímu nejpozději do 90 dnů od prokazatelného převzetí zboží.

Prodávající je povinen odebrat od kupujícího zpět obaly, na které se vztahuje povinnost jejich zpětného odběru podle právních předpisů ČR a mezinárodních smluv, jimiž je ČR vázána.

Prodávající je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znění, a na vyžádání toto kupujícímu prokázat.

4. Doklady

Prodávající je povinen dodat společně se zbožím i dokumenty předepsané právními předpisy ČR a mezinárodními smlouvami, jimiž je ČR vázána (prohlášení o shodě, pokyny pro nakládání se zbožím po jeho použití a po ukončení jeho životnosti, doklady týkající se nakládání s chemickými látkami a přípravky v českém jazyce, bezpečnostní návody, pokyny pro manipulaci a přepravu aj.), a další doklady vztahující se ke zboží, k jeho převzetí a používání.

Doklady potřebné k převzetí zboží nebo k volnému nakládání se zbožím nebo při dovozu k jeho proclení, je prodávající povinen předat kupujícímu nejpozději s dodávkou zboží.

5. Vady zboží a práva z odpovědnosti za vady

Nesplní-li prodávající povinnosti týkající se jakosti, provedení, množství, zabalení zboží a dalších dokladů ke zboží požadovaných právními předpisy, má zboží vady.

Vadou je i dodání jiného zboží, než je dohodnuto, a též vady v dokladech nutných k používání zboží.

Má-li zboží vady, o kterých prodávající ví, je povinen upozornit na ně kupujícího při uzavírání smlouvy a na tyto vady poskytnout slevu z kupní ceny.

Prodávající odpovídá za vady, které budou zjištěny při předávání zboží nebo při prohlídce dodaného zboží učiněné po přechodu nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího.

Při zjištění, že dodané zboží vykazuje vady, má kupující povinnost tuto skutečnost sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do 30 pracovních dnů ode dne zjištění vad.

Při zjištění, že dodané zboží nebo jeho část vykazuje vady, má kupující na základě své volby právo buď:

 • požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné v přiměřené lhůtě, nejpozději do 15 dnů od oznámení vad, jedná-li se o vady, jež činí dodané zboží nepoužitelným, nebo;
 • požadovat odstranění vad dodáním chybějícího zboží do 15 dnů od oznámení vady prodávajícímu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, nebo;
 • požadovat odstranění právních vad do 15 dnů od oznámení vady prodávajícímu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, nebo;
 • požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže se jedná o vady opravitelné, vadu je povinen prodávající odstranit do 15 dnů od oznámení vady prodávajícímu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, nebo;
 • požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, tato sleva však činí vždy minimálně 10% z celkové kupní ceny, nebo;
 • odstoupit od smlouvy

Kupující má vůči prodávajícímu též nárok na náhradu škody vzniklou dodáním vadného zboží.

Vady zboží, které vznikly přepravou prováděné přepravcem je nutno uplatnit přímo u přepravce, který je uveden v přepravních podmínkách.

6. Kontrola

Kupující je u prodávajícího oprávněn provádět dohled nad výrobou, případně kontrolu, zda výroba probíhá ze správného (požadovaného) materiálu a správným předem definovaným způsobem, a přejímku již hotového zboží.

Kupující je povinen prohlédnout hotové zboží podle možností co nejdříve po jeho převzetí.

Kontrola může probíhat pracovníkem kupujícího nebo pomocí najaté firmy.  S touto firmou je uzavřen smluvní vztah, který na najatou společnost převádí povinnosti spojené s přejímkou a s kontrolou.

Kontrolu při přejímce zboží provádí u zakázek vyšší hodnoty a důležitosti pracovník kupujícího přímo v místě plnění. Souhlas s kontrolovaným stavem vyjádří pracovník podpisem na dodacím listu nebo předávacím protokolu.

Má-li být zboží odesláno, je kupující oprávněn učinit prohlídku zboží až po dopravení zboží do místa určení.

Pokud kupující požaduje na prodávajícím provedení výstupní kontroly, musí být tato skutečnost uvedena ve smlouvě (objednávce), kde je kupující povinen uvést předmět kontroly a způsob kontroly (včetně veškerých požadovaných zkoušek). Prodávající je povinen vystavit protokol o výsledcích kontroly. Součástí protokolu musí být identifikace pracovníků a zařízení, kterými bylo měření uskutečněno.

Pro kontrolu a měření je nutno použít vyhovující měřidla s platnou kalibrací nebo ověřením podle etalonů navázaných na národní etalony.

7. Platební a fakturační podmínky

Platba za úplnou dodávku bude provedena na základě daňového dokladu – faktury, jejíž splatnost je stanovena na 60 dní po doručení. Platba bude probíhat na bankovní účet zhotovitele, který musí být zveřejněný způsobem umožňující dálkový přístup dle § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Vznik práva fakturovat vzniká dnem splnění dodávky. Faktura musí být odeslána kupujícímu do 10 dnů po splnění dodávky.

Faktura musí obsahovat náležitosti dle Zákona o účetnictví a Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Kupující je oprávněn vrátit fakturu, pokud nebude obsahovat tyto náležitosti nebo má jiné vady v obsahu. Námitky k platebnímu dokladu je nutno oznámit neprodleně, nejpozději do 15 pracovních dnů po jejich obdržení. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené faktury.

Platba je považována za uskutečněnou, pokud dlužná částka je připsána na účet prodávajícího v plné výši.

8. Reklamace

Nároky kupujícího při dodávce vadného zboží zanikají, nejsou-li předloženy písemně.

Při nesplnění termínu dodání zboží zaplatí prodávající sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny nedodaného zboží za každý den prodlení (není-li ve smlouvě dohodnuto posunutí termínu plnění).

V případě podstatného porušení smlouvy jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí smluvní strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu po té, co se dozvěděly o podstatném porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty.

Za podstatné porušení smlouvy je považováno:                              

 • prodlení prodávajícího s dodáním zboží přesahující 30 dní
 • vadná dodávka, jestliže prodávající neodstraní vady dle dohodnuté lhůty a způsobu
 • prodlení kupujícího s placením přesahující 60 dní stanovenou splatnost

Kupující je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti prodávajícím i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

9. Obchodní tajemství a ochrana majetku

Kupující i prodávající se vzájemně zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími osobami obchodní tajemství a důvěrné informace, které byly vzájemně poskytnuty v rámci obchodního styku, pokud nejsou v příslušných obchodních kruzích zcela běžně dostupné, nebo nejde o skutečnosti zcela běžně známé.

Pokud prodávající používá majetek kupujícího nebo jeho zákazníka, nebo mu byl majetek kupujícího nebo jeho zákazníka svěřen, prodávající se zavazuje:

 • chránit a zabezpečit tento majetek před ztrátou, poškozením nebo jiným znehodnocením,
 • udržovat záznamy o stavu a pohybu tohoto majetku,
 • chránit jej proti ztrátě, poškození nebo jinému znehodnocení; v případě, že se jakýkoli takový majetek ztratí, poškodí nebo jinak znehodnotí,  informuje kupujícího.

Pokud si kupující dodá materiál pro výrobu (včetně polotovarů, dílů, obalů apod.), je prodávající povinen:

 • ověřit, zda od kupujícího skutečně obdržel materiál podle smlouvy (objednávky),
 • po celou dobu používat pouze tento materiál (použití jiného materiálu je možné pouze s písemným souhlasem kupujícího),
 • označit materiál kupujícího takovým způsobem, aby bylo v průběhu celého procesu u prodávajícího patrné, že se jedná o majetek kupujícího, a aby byla vyloučena záměna.

10. Dodržování všeobecných ustanovení BOZP a ochrany životního prostředí

Prodávající se zavazuje dodržovat všeobecná ustanovení BOZP, včetně dodržování předpisů na ochranu životního prostředí tak, aby byla snížena na minimum možnost zranění zúčastněných pracovníků, nebo možnost poškození životního prostředí.