🔍

Politika společnosti

Usilujeme o udržení a posílení postavení spolehlivého a vyhledávaného dodavatele technologických zařízení a služeb pro energetiku.

V souvislosti s touto snahou jsme se rozhodli zavést integrovaný systém, zahrnující management kvality ve smyslu standardu ISO 9001:2015, ochrany životního prostředí standardu ISO 14001:2015 a management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně zajištění požární ochrany, ve smyslu standardu ISO 45001:2018.

Zavazujeme se:

  1. Plnit očekávání zákazníků prostřednictvím jasného definování smluvních podmínek a jejich důsledným dodržováním.
  2. Zlepšovat řízení zakázek využíváním počítačové sítě a elektronickým zpracováním všech dokumentů.
  3. Dosahovat vyšší efektivnosti neustálým zlepšováním systému managementu, jednotlivých procesů, úrovně ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  4. Zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců společnosti a dále rozvíjet technické a technologické zázemí. Udržováním a zlepšováním stavu výrobního zařízení přispívat k naplňování požadavků zákazníků a k zabezpečení ochrany životního prostředí i bezpečnosti práce.
  5. Důsledně dodržovat právní předpisy a v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci usilovat o jejich překonání. Plnit ostatní požadavky, k jejichž plnění se společnost zaváže.
  6. Předcházet znečišťování životního prostředí a při zajišťování výroby dbát na výběr dodavatelů, u kterých k němu nedochází nad povolenou úroveň.
  7. Předcházet rizikům v oblasti bezpečnosti práce a nezbytná rizika spojená s činností naší společnosti minimalizovat. Společnost se rovněž zavazuje k prevenci vzniku incidentů, úrazů a poškození zdraví zaměstnanců.
  8. Zavazujeme se projednávat s pracovníky a jejich zástupci otázky tykájící se BOZP, a to zejména: výsledků incidentů a jejich vyštřování, důsledků případného neplnění požadavků v oblasti BOZP, schopnosti vhodně reagovat na nebezpečné situace.
  9. Cíleným předáváním informací o působení naší činnosti na životní prostředí a o rizikových faktorech v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci informovat všechny pracovníky i ostatní zainteresované subjekty.
  10. Řádně plnit finanční závazky vůči našim dodavatelům a zároveň klást důraz na kvalitu dodržování termínů a cenové relace jejich dodávek, při současném dodržováním zásad ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.

 

Tato politika společnosti byla přezkoumána a schválena ředitelem společnosti DTZ s.r.o. dne 8. února 2022. Dostupnost je zajištěna prostřednictvím webových stránek společnosti a prostřednictvím vývěsek v areálu společnosti.

Schválil: Ing. Jakub Jaša – ředitel společnosti DTZ s.r.o.